ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/จุดเด่น

  เด็กและผู้ปกครอง หมดความกังวลด้านคณิตศาสตร์ เพราะ DR.MATH (ดอกเตอร์แมท) ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิด
  เด็กเกิดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง
  เด็กเกิดทักษะความชำนาญ เนื่องจากได้รับการฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดที่ถูกออกแบบอย่างเป็นระบบ
  เด็กมีความสนุกในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียน เนื่องจากทำคณิตศาสตร์ได้ดี เมื่อเปรียบเทียบ
     กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนปกติที่โรงเรียน
  ผลการเรียนที่โรงเรียนดีขึ้น เกรดเพิ่มขึ้น


 
 

จุดเด่นของ DR.MATH (ดอกเตอร์แมท)

  หลักสูตรถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตรงตามมาตรฐานหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเพิ่มเติมด้วยสื่อ
     และเทคนิค การเรียนการสอน จากต่างประเทศ
  แบ่งการเรียนเป็น 3 ระดับ คือ Basic, Moderate, Advance เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน
  มีหลักสูตรเสริม คือ Problem Solving (แก้โจทย์ปัญหา)โดยใช้เทคนิค วาดรูป, บล็อค, ไดอะแกรม และ
     Mental Math (คณิตคิดในใจ)
  หลักสูตรมีความยืดหยุ่นสูง เพื่อปรับให้ตรงความต้องการของเด็กและผู้ปกครอง
  มีการสอบวัดประเมินผล และส่งรายงานผลให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ
  เด็กทุกคน จะได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างสูงสุด ถ้าหากผู้ปกครองไม่พึงพอใจการดูแล ทางเรายินดีคืนเงิน
     ค่าเรียน 100%บริษัท อิมเมจิเนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
107/12 หมู่ที่ 1 ถ.ดาวคะนอง-จอมทอง แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Engine by MAKEWEBEASY